TRANS NATIONAL BANK LIMITED

T?i Ngân hàng xuyên qu?c gia, chúng tôi quan tâm d?n s? phát tri?n c?a các c?ng d?ng noi chúng tôi làm vi?c và chúng tôi làm vi?c. C?ng d?ng b?t d?u v?i các d?ng nghi?p, khách hàng, xã h?i nói chung. Chúng tôi có ngu?n g?c d?a phuong, thu?c Kenya và Do dó, có m?i quan tâm tr?c ti?p d?n Kenya, trong khu v?c và s? thành công c?a cu dân, do dó, t?i Ngân hàng xuyên qu?c gia có vai trò phát tri?n m?t xã h?i t?t hon và th?nh vu?ng hon, m?t xã h?i táo b?o và do dó là m?t xã h?i ti?n b?. Chúng tôi không ch? cung c?p nh?ng gì khách hàng c?n, d? doán nh?ng gì khách hàng tu?ng tu?ng và làm vi?c cùng v?i khách hàng d? d?m b?o thành công. xuyên qu?c gia luôn tìm ki?m nh?ng cách th?c m?i d? h?p tác v?i khách hàng c?a chúng tôi, phát tri?n h? và phát tri?n m?nh trong du?ng nhu

Trang web chinh thức: https://www.tnbl.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới TRANS NATIONAL BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới TRANS NATIONAL BANK LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury