STANDARD CHARTERED BANK (KENYA) LIMITED

Standard Chartered Bank Kenya Limited du?c thành l?p vào nam 1911 v?i vi?c m? chi nhánh d?u tiên t?i Qu?ng tru?ng Kho b?c Mombasa. Chúng tôi cung c?p nhi?u gi?i pháp ngân hàng ngo?i t? và n?i t? d? dáp ?ng nhu c?u c?a khách hàng, giao d?ch, vay mu?n Chúng tôi có m?t danh m?c d?u tu da d?ng bao g?m m?t s? linh v?c, bao g?m d?ch v? kinh doanh, s?n xu?t, bán buôn và bán l?, v?n t?i và truy?n thông, b?t d?ng s?n, nông nghi?p, nang lu?ng và l Phân khúc m?c tiêu c?a chúng tôi ch? y?u là khách hàng doanh nghi?p, co quan chính ph? và chính ph?, khách hàng thuong m?i và khách hàng bán l?.

Trang web chinh thức: https://www.sc.com/ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANDARD CHARTERED BANK (KENYA) LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANDARD CHARTERED BANK (KENYA) LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury