STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (CITI)

Standard Bank Group là công ty n?m gi? các ho?t d?ng c?a Standard Bank và Stanbic Bank t?i 20 qu?c gia ? châu Phi và 12 trên các châu l?c khác. Standard Bank Group có l?ch s? hon 150 nam. ? m?t s? qu?c gia, chúng tôi ho?t d?ng du?i tên Chúng tôi ho?t d?ng t?i 20 qu?c gia trên l?c d?a châu Phi, bao g?m Nam Phi, cung nhu t?i các th? tru?ng m?i n?i du?c l?a ch?n khác, và b?n cung s? tìm th?y Standard Bank Group t?i 12 qu?c gia ngoài châu Phi.

Trang web chinh thức: https://www.standardbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (CITI)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED (CITI) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury