STANBIC BANK KENYA LIMITED (BC - 000)

Stanbic Bank Kenya là m?t ngân hàng doanh nghi?p và bán l? du?c Ngân hàng Trung uong Kenya c?p phép cung c?p d?ch v? ngân hàng trong n?n kinh t? Kenya. Trung tâm c?a giá tr? Stanbic Bank Kenya là cam k?t cung c?p các d?ch v? tài chính có liên quan và Trong nh?ng nam qua, Stanbic Bank dã t?o du?c uy tín v?ng ch?c trong linh v?c ngân hàng doanh nghi?p và d?u tu và dã c?u trúc m?t s? giao d?ch tài chính l?n nh?t và quan tr?ng nh?t trong khu v?c Ðông Phi.

Trang web chinh thức: https://www.stanbicbank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANBIC BANK KENYA LIMITED (BC - 000)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANBIC BANK KENYA LIMITED (BC - 000) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury