PRIME BANK LIMITED (BC - 000)

Prime Bank Ltd là m?t trong nh?ng ngân hàng tu nhân hàng d?u ? Kenya và du?c thành l?p vào nam 1992. V?i 25 nam kinh nghi?m, Prime Bank có chuyên môn d? cung c?p d?ch v? linh ho?t, hi?u qu? và cá nhân hóa, d?m b?o khách hàng t?t nh?t l?i nhu?n có th?.

Trang web chinh thức: https://www.primebank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới PRIME BANK LIMITED (BC - 000)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới PRIME BANK LIMITED (BC - 000) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury