NATIONAL BANK OF KENYA LIMITED

Ngân hàng Qu?c gia là m?t công ty l?n trong linh v?c ngân hàng Kenya. Ðây là m?t trong nh?ng ngân hàng l?n nh?t c?a d?t nu?c cung c?p d?ch v? tài chính cho t?t c? các linh v?c c?a n?n kinh t?. Ngân hàng s? ti?p t?c bao quát b?i c?nh tài chính và ph?n ?ng tích c?c theo nhu c?u c?a khách hàng, c? dông và n?n kinh t? ngoài vi?c cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? tài chính truy?n th?ng. Ngân hàng Qu?c gia dã dóng m?t vai trò hàng d?u trong vi?c phát hành và thúc d?y h? th?ng giao hàng và thanh toán hi?n d?i.

Trang web chinh thức: https://nationalbank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới NATIONAL BANK OF KENYA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới NATIONAL BANK OF KENYA LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury