MIDDLE EAST BANK KENYA

Ngân hàng Trung Ðông Kenya Ltd (MEB) du?c thành l?p t?i Kenya vào tháng 10 nam 1980 và du?c m? vào tháng 8 nam 1981 v?i các chi nhánh ? Nairobi và Mombasa. Nó du?c thành l?p ? Kenya nhu m?t ph?n c?a nhóm Al-Futtaim, m?t t?p doàn Các ti?u vuong qu?c ? R?p th?ng nh?t thu?c s? h?u c?a T?p doàn Ngân hàng Trung Ðông, UAE.

Trang web chinh thức: https://www.mebkenya.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới MIDDLE EAST BANK KENYA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới MIDDLE EAST BANK KENYA ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury