M-ORIENTAL BANK LTD

M Oriental Bank b?t d?u ho?t d?ng vào nam 2002 v?i tên Oriental Oriental Bank Limited, có tr? s? t?i CBD Nairobi. Nam 2016, Oriental Commercial Bank dã chính th?c d?i tên thành M Oriental Bank Limited, có du?c Chúng tôi dã h?p tác d? xây d?ng nang l?c cho các doanh nhân, t?p trung vào vi?c liên t?c cung c?p tr?i nghi?m ngân hàng d?c dáo thông qua m?t lo?t các Gi?i pháp. V?i m?ng lu?i chi nhánh không ng?ng m? r?ng, chúng tôi hi?n có s? hi?n di?n chi?n lu?c t?i Nairobi CBD-Koinange Street, Westlands t?i Trung tâm Apollo, Sameer Business Park-Mombasa Road, Nakuru, Eldoret, Kitale và Mombasa.

Trang web chinh thức: https://www.moriental.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới M-ORIENTAL BANK LTD

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới M-ORIENTAL BANK LTD ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury