M-ORIENTAL BANK LTD

M Oriental Bank b?t d?u ho?t d?ng vào nam 2002 v?i tên Oriental Oriental Bank Limited, có tr? s? t?i CBD Nairobi. Nam 2016, Oriental Commercial Bank dã chính th?c d?i tên thành M Oriental Bank Limited, có du?c Chúng tôi dã h?p tác d? xây d?ng nang l?c cho các doanh nhân, t?p trung vào vi?c liên t?c cung c?p tr?i nghi?m ngân hàng d?c dáo thông qua m?t lo?t các Gi?i pháp. V?i m?ng lu?i chi nhánh không ng?ng m? r?ng, chúng tôi hi?n có s? hi?n di?n chi?n lu?c t?i Nairobi CBD-Koinange Street, Westlands t?i Trung tâm Apollo, Sameer Business Park-Mombasa Road, Nakuru, Eldoret, Kitale và Mombasa.

Trang web chinh thức: https://www.moriental.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới M-ORIENTAL BANK LTD

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới M-ORIENTAL BANK LTD ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury