KENYA WOMEN MICROFINANCE BANK

Trong hon ba th?p k?, Ngân hàng Tài chính vi mô ph? n? Kenya (KWFT) dã ti?p t?c t?o co h?i cho hàng ngàn gia dình, d?n d?n giúp h? thoát nghèo và nâng h? lên m?c s?ng du?c c?i thi?n. KWFT nh?n du?c gi?y phép t? Ti?n g?i L?y doanh nghi?p vào tháng 3 nam 2010 t? Ngân hàng Trung uong Kenya (CBK) và t? hào là t? ch?c tài chính duy nh?t ? Kenya và Châu Phi ph?c v? m?t th? tru?ng thích h?p duy nh?t, b?ng ch?ng là kh?u hi?u c?a t? ch?c `` Miser v? ph? n? vì chúng tôi là ngân hàng duy nh?t c?a ph? n? ? Châu Phi.

Trang web chinh thức: https://www.kwftbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới KENYA WOMEN MICROFINANCE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới KENYA WOMEN MICROFINANCE BANK ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury