JAMII BORA BANK LIMITED (NAIROBI)

Ngân hàng Jamii Bora là m?t ngân hàng doanh nghi?p t?p trung vào vi?c cung c?p các gi?i pháp kinh doanh ng?n h?n linh ho?t và v?n luu d?ng cho các doanh nghi?p v?a và nh?. Ngân hàng c?a chúng tôi hi?n có Tender HUB, 17 chi nhánh và du?c c?p phép d?y d? b?i Ngân hàng Trung uong Kenya Nh? các chi nhánh và m?ng lu?i d?i lý có v? trí chi?n lu?c, ngân hàng hi?n r?t d? ti?p c?n th? tru?ng tiêu dùng và kinh doanh m?c tiêu d? dáp ?ng các yêu c?u tài chính c?a các doanh nghi?p và cá nhân.

Trang web chinh thức: https://www.jamiiborabank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới JAMII BORA BANK LIMITED (NAIROBI)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới JAMII BORA BANK LIMITED (NAIROBI) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury