I&M BANK

I & M Bank du?c thành l?p vào nam 1974 v?i tu cách là m?t công ty d?ch v? tài chính và sau dó du?c chuy?n d?i thành m?t ngân hàng thuong m?i. I & M Bank là m?t công ty con thu?c s? h?u c?a I & M Holdings PLC, m?t công ty niêm y?t trên Sàn giao d?ch ch?ng khoán Nairobi (NSE) Ngân hàng có m?t di s?n ngân hàng phong phú và du?c thành l?p vào nam 1974 t? m?t t? ch?c tài chính c?ng d?ng d?n m?t ngân hàng thuong m?i l?n trong khu v?c du?c niêm y?t trên sàn giao d?ch ch?ng khoán cung c?p d?y d? các d?ch v? ngân hàng cho các doanh nghi?p và cá nhân.

Trang web chinh thức: https://www.imbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới I&M BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới I&M BANK ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury