HOUSING FINANCE COMPANY OF KENYA

T?p doàn HF là t? ch?c tài tr? th? ch?p hàng d?u ? Kenya. Trong hon 48 nam qua, T?p doàn HF dã giúp ngu?i Kenya bi?n gi?c mo thành nhà ? kh?p c? nu?c. T?p doàn HF du?c thành l?p vào ngày 8/11/1965 theo Lu?t th? ch?p. các ngân hàng, du?i tên c?a Công ty Tài chính Nhà ? Kenya. Quy?n s? h?u c?a công ty dã du?c chuy?n t? m?t t? ch?c công c?ng sang m?t t? ch?c công c?ng du?c niêm y?t trên S? Giao d?ch Ch?ng khoán Nairobi. Co c?u c? ph?n hi?n t?i du?c chia s? gi?a công chúng và các th? ch? chính.

Trang web chinh thức: https://www.hfgroup.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HOUSING FINANCE COMPANY OF KENYA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HOUSING FINANCE COMPANY OF KENYA ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury