HABIB BANK AG ZURICH

Habib Bank AG Zurich b?t d?u ho?t d?ng ? Kenya vào nam 1978. Ngày nay, ho?t d?ng này có b?n chi nhánh, ba trong s? dó là ? Nairobi và m?t ? Mombasa. Các giá tr? ngân hàng truy?n th?ng du?c thi?t l?p trong b?i c?nh ngân hàng qu?c t? dã xác d?nh tri?t lý t? HBZ - D?ch v? b?o m?t - trong hon 50 nam.

Trang web chinh thức: https://www.habibbank.com/kenya/home/kenyaHome.html

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HABIB BANK AG ZURICH

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HABIB BANK AG ZURICH ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury