GUARDIAN BANK LIMITED

GBL du?c thành l?p t?i Kenya vào tháng 1 nam 1992, ban d?u là m?t công ty tài chính, sau dó chuy?n d?i thành m?t ngân hàng thuong m?i vào tháng 8 nam 1996. Các thành viên trong ban giám d?c c?a Ngân hàng là các doanh nhân và chuyên gia t? nhi?u linh v?c khác nhau, nh?ng ngu?i ph?i h?p ch?t ch? v?i d?i ngu qu?n lý d? phát tri?n ho?t d?ng kinh doanh c?a ngân hàng thông qua l?c lu?ng lao d?ng t?n tâm GBL có chín (9) chi nhánh, b?n chi nhánh t?i Nairobi - c? th? là du?ng Biashara, Westlands, Mombasa Road và Ngong Road, hai chi nhánh ? Mombasa - Mombasa Town và Nyali và m?t ? Eldoret, Kisumu và Nakuru. Chi nhánh Westlands c?a chúng tôi cung c?p d?ch v? ngân hàng b?y ngày và t?t c? các chi nhánh c?a chúng tôi du?c n?i m?ng d? cung c?p d?ch v? ngân hàng "? m?i noi" khách hàng

Trang web chinh thức: https://guardian-bank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới GUARDIAN BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới GUARDIAN BANK LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury