FAMILY BANK LIMITED - (BC 700)

Ngân hàng Gia dình dã tr? thành m?t ngân hàng thuong m?i chính th?c vào tháng 5 nam 2007. Ngân hàng du?c qu?n lý b?i Ngân hàng Trung uong Kenya (CBK) và cung thu?ng xuyên du?c ki?m tra b?ng cách s? d?ng x?p h?ng CAMEL d? ki?m tra v?n, tài s?n, qu?n lý , l?i nhu?n và thanh kho?n. Ngân hàng là thành viên c?a Qu? b?o v? ti?n g?i (DPF), có nghia là ti?n g?i c?a khách hàng du?c b?o v?. Ngân hàng dang ngân hàng áp d?ng thành công mô hình ngân hàng toàn c?u. d?n d?n Ngân hàng là m?t c?a hàng cung c?p các s?n ph?m bán l? và tiêu dùng, doanh nghi?p v?a và nh?, kinh doanh nông nghi?p, d?ch v? ngân hàng doanh nghi?p và các s?n ph?m tài chính và b?o hi?m thuong m?i.

Trang web chinh thức: https://familybank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FAMILY BANK LIMITED - (BC 700)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FAMILY BANK LIMITED - (BC 700) ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury