EQUITY BANK LIMITED

M?c tiêu chính c?a Equity là trao quy?n tài chính và nâng cao các c?ng d?ng d?a phuong trên kh?p châu Phi. Thông qua quan h? d?i tác v?i các t? ch?c có chung t?m nhìn và cung c?p h? tr? kinh t?, chúng tôi dã chuy?n d?i cách các ngân hàng khách hàng c?a chúng tôi và cung c?p quy?n truy c?p vào các ngu?n tài chính s? thay d?i cu?c s?ng.

Trang web chinh thức: https://equitygroupholdings.com/ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới EQUITY BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới EQUITY BANK LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury