DUBAI BANK KENYA LIMITED

DIB Bank Kenya Limited (DIBBKE), là m?t công ty con thu?c s? h?u c?a Dubai Muslim Bank PJSC (AE) - m?t t? ch?c tiên phong dã k?t h?p nh?ng giá tr? Shari'a truy?n th?ng t?t nh?t v?i công ngh? và d?i m?i d?c trung nh?t Ngân hàng hi?n d?i Ðu?c thành l?p vào nam 2014 và du?c h? tr? b?i các giá tr? hàng th? k? là ti?n b?, d?i m?i, d?o d?c và dáng tin c?y, Ngân hàng DIB Kenya dã tri?n khai các kh? nang kênh, ch?t lu?ng d?ch v? cao và mô hình kinh doanh v?ng ch?c d? d?m b?o r?ng dó là "cách t?t nh?t d? g?i ngân hàng".

Trang web chinh thức: https://www.dibkenya.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DUBAI BANK KENYA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DUBAI BANK KENYA LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury