DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED

Diamond Trust Bank (DTB) là m?t ngân hàng khu v?c hàng d?u du?c niêm y?t trên Sàn giao d?ch ch?ng khoán Nairobi (NSE). Liên k?t v?i M?ng lu?i phát tri?n Aga Khan (AKDN), DTB dã ho?t d?ng ? Ðông Phi trong hon sáu muoi DTB t?p trung vào khu v?c doanh nghi?p v?a và cam k?t c?i thi?n s? tho?i mái c?a khách hàng thông qua vi?c m? r?ng m?ng lu?i chi nhánh dã thúc d?y s? tang tru?ng c?a Ngân hàng trong nh?ng nam g?n dây, v?i hon 130 chi nhánh t?i Kenya, Tanzania, Uganda và Burundi, m?t s? trong s? dó là các chi nhánh k? thu?t s? 24/7, DTB cam k?t trao quy?n cho m?i ngu?i phát tri?n m?t cách t? tin và thành công. Ngân hàng du?c th? hi?n trong l?i h?a thuong hi?u c?a mình, Ð?t du?c nhi?u hon và du?c c? th? hóa b?i m?t l?c lu?ng lao d?ng da d?ng và t?n t?y.

Trang web chinh thức: https://dtbk.dtbafrica.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DIAMOND TRUST BANK KENYA LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury