DEVELOPMENT BANK OF KENYA

K? t? khi thành l?p vào nam 1963, Ngân hàng Phát tri?n Kenya Ltd (DBK) và nhân viên c?a nó dã giúp xác d?nh l?i ý nghia c?a các d?ch v? tài chính ? Kenya. Ngân hàng kh?i nghi?p nhu m?t t? ch?c tài chính phi ngân hàng ch? y?u tham gia vào vi?c qu?ng bá và Chúng tôi du?c thúc d?y b?i mong mu?n hu?ng d?n b?n trong t?t c? các doanh nghi?p tài chính c?a b?n. Chúng tôi dã liên t?c d?i m?i b?ng cách tu v?n cho khách hàng c?a chúng tôi v? các d? án chi?n lu?c và cung c?p co h?i m?i cho các nhà d?u tu cá nhân và t? ch?c.

Trang web chinh thức: https://www.devbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DEVELOPMENT BANK OF KENYA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DEVELOPMENT BANK OF KENYA ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury