CREDIT BANK LIMITED

B?n c?a tôi, ngân hàng c?a tôi. Khi chúng tôi t? ch?c kh?u hi?u này l?n d?u tiên, chúng tôi dã có m?t t?m nhìn rõ ràng: b?n. U?c mo và khát v?ng là m?t ph?n c?a b?n. Cho dù b?n ch? b?t d?u kinh doanh ho?c cham sóc Công vi?c kinh doanh c?a chúng tôi, t?t c? chúng tôi d?u mu?n thành công. Mong mu?n thành công này cung là di?u thúc d?y Ngân hàng Tín d?ng thành công. T?m nhìn thành công chung này là n?n t?ng c?a các gi?i pháp tài chính phù h?p c?a chúng tôi. tràn d?y mong mu?n xây d?ng các m?i quan h? lâu dài, tr? thành m?t ngu?i b?n, m?t ngu?i b?n hi?u nhu c?u c?a b?n và dáp ?ng v?i các gi?i pháp phù h?p.

Trang web chinh thức: https://creditbank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới CREDIT BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CREDIT BANK LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury