COOPERATIVE BANK OF KENYA LTD

Ngân hàng H?p tác xã Kenya Limited du?c thành l?p t?i Kenya theo Ð?o lu?t Công ty và cung du?c ?y quy?n th?c hi?n các ho?t d?ng ngân hàng theo Ð?o lu?t Ngân hàng. Ngân hàng ban d?u du?c dang ký theo Lu?t v? các xã h?i h?p tác t?i th?i di?m thành l?p vào nam 1965. Tình tr?ng này du?c duy trì cho d?n ngày 27 tháng 6 nam 2008 và cho d?n ngày dó, khi Ð?i h?i d?ng b?t thu?ng c?a Ngân hàng quy?t d?nh thành l?p theo Lu?t v? các công ty tuân th? các yêu c?u niêm y?t trên Sàn giao d?ch ch?ng khoán Nairobi (NSE) Ngân hàng dã công khai và du?c niêm y?t vào ngày 22 tháng 12 nam 2008.

Trang web chinh thức: https://www.co-opbank.co.ke/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới COOPERATIVE BANK OF KENYA LTD

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới COOPERATIVE BANK OF KENYA LTD ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury