COMMERZBANK AG

Commerzbank là m?t ngân hàng thuong m?i qu?c t? hàng d?u v?i các chi nhánh và van phòng t?i g?n 50 qu?c gia. Hai phân khúc kinh doanh c?a Ngân hàng - Khách hàng doanh nghi?p v?a và nh? và doanh nghi?p - cung c?p m?t danh m?c chính xác các d?ch v? tài chính Phù h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. V?i kho?ng 800 chi nhánh trong tuong lai, Commerzbank có m?t trong nh?ng m?ng lu?i chi nhánh dày nh?t t?i Ð?c. Ngân hàng ph?c v? hon 11 tri?u khách hàng doanh nghi?p tu nhân và doanh nghi?p nh? trên c? nu?c. qu?c gia và hon 70.000 công ty, công ty da qu?c gia, nhà cung c?p d?ch v? tài chính và t? ch?c trên toàn th? gi?i, công ty con mBank SA c?a Ba Lan có kho?ng 5,6 tri?u khách hàng cá nhân và doanh nghi?p, ch? y?u ? Ba Lan, mà còn ? C?ng hòa Séc và Slovakia.

Trang web chinh thức: https://www.commerzbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới COMMERZBANK AG

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới COMMERZBANK AG ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury