COMMERCIAL BANK OF AFRICA

T?i CBA, thành công c?a b?n là thành công c?a chúng tôi. Ðây là lý do t?i sao m?i th? chúng tôi làm d?u nh?m m?c dích giúp b?n d?t du?c m?c tiêu tài chính c?a mình. M?c tiêu c?a chúng tôi là cung c?p cho b?n các d?ch v? tài chính d?c bi?t cho phép b?n ti?t ki?m, d?u tu và phát tri?n s? giàu có c?a mình. B?ng cách cung c?p các d?ch v? don gi?n và hi?u qu?, chúng tôi c? g?ng cung c?p cho b?n nhi?u th?i gian hon, cho nh?ng di?u quan tr?ng nh?t v?i b?n. Hãy xem trang web này d? tìm hi?u làm th? nào b?n có th? hu?ng l?i t? lo?t s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng d?c dáo c?a chúng tôi.

Trang web chinh thức: https://cbagroup.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới COMMERCIAL BANK OF AFRICA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Chúng tôi không thể chấp nhận chuyển của bạn vì chúng tôi đã phát hiện thấy việc sử dụng proxy hoặc VPN. Vì mục đích tuân thủ, chúng tôi cần biết địa chỉ IP thực của thiết bị thực hiện chuyển giao. Việc sử dụng proxy hoặc VPN cũng đi ngược lại với thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Một proxy hoặc VPN có thể là một máy chủ trên mạng của bạn. Bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp internet của mình để xác minh xem họ có proxy trên mạng hay không. Proxy hoặc VPN có thể là một ứng dụng chạy trên thiết bị của bạn ẩn địa chỉ IP hiện tại của bạn. Sau khi vô hiệu hóa nó, bạn có thể thử gửi lại chuyển khoản của mình. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của bạn và mong được xử lý chuyển khoản của bạn.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới COMMERCIAL BANK OF AFRICA ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury