BANK OF INDIA KENYA LIMITED

Kenya là di?m d?n dáng mo u?c và dáng mo u?c cho hành trình qu?c t? c?a BOI. Ðó là vào tháng 10 nam 1953, chúng tôi dã m? chi nhánh d?u tiên ? Kenya t?i thành ph? ven bi?n Mombasa. T?i thành ph? Nairobi, ngân hàng dã m? chi nhánh c?a nó vào ngày 18 tháng 3 nam 1954. Chi nhánh n?m trong tòa nhà di s?n, t?ng là Qu?c h?i Kenya, dã du?c c?i t?o hoàn toàn d? cung c?p m?t b?u không khí t?t hon và d?ch v? t?t hon cho các khách hàng quan tr?ng c?a chúng tôi.

Trang web chinh thức: https://www.boikenya.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF INDIA KENYA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF INDIA KENYA LIMITED ở Kenya

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury