Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền trực tiếp vào điện thoại của người thụ hưởng. Hầu hết các khoản tiền gửi di động được hoàn thành trong ít nhất 15 phút. Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp ví di động sau trong Haiti để gửi tiền điện thoại di động.

Digicel MonCash