BANCO CAPITAL

Banco Capital, trong su?t nh?ng nam qu?n lý này, luôn t?p trung vào vi?c dáp ?ng các m?c tiêu c?a mình v?i các gi?i lu?t và giá tr? c?a tiêu chu?n d?o d?c cao nh?t, duy trì các th?c hành t?t nh?t v? th?n tr?ng tài chính, cung nhu tìm ki?m s? xu?t s?c trong d?ch v? và qu?n tr? tài nguyên, v?i các hu?ng d?n k? thu?t và hi?n d?i mà ngân hàng m?i yêu c?u.

Trang web chinh thức: https://www.bancocapital.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO CAPITAL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO CAPITAL ở Ecuador

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury