BANCO BOLIVARIANO

Banco Bolivariano là m?t ngân hàng thuong m?i có tr? s? t?i Ecuador. T? ch?c tài chính hi?n d?i bao g?m m?t s? linh v?c ngân hàng và các d?ch v? c?a nó bao g?m vi?c chuy?n ti?n, ti?n g?i có k? h?n và các ho?t d?ng ngân hàng khác. Ngân hàng có các công ty con, bao g?m c? Casa de Valores SA, Ad qu?nradora de Fondos y Fideicomisos Bolivariano SA, v.v. t? l? chuy?n kho?n th?p nh?t và b?n s? thích t? giá h?i doái USD sang ECS tuy?t v?i c?a chúng tôi, ngoài ra b?n có th? chuy?n ti?n trong vài phút, ti?t ki?m th?i gian và t?n hu?ng s? ti?n l?i!

Trang web chinh thức: https://www.bolivariano.com/inicio

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới BANCO BOLIVARIANO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO BOLIVARIANO ở Ecuador

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury