Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

BANCO GENERAL RUMINAHUI

S? phát tri?n d?t du?c c?a BGR ph?n ánh m?t th?c th? tài chính nghiêm túc và có trách nhi?m, cung c?p b?o m?t và ni?m tin, có kh? nang qu?n lý các ngu?n l?c công c?ng m?t cách minh b?ch và trung th?c.

Trang web chinh thức: https://www.bgr.com.ec/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO GENERAL RUMINAHUI

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO GENERAL RUMINAHUI ở Ecuador

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury