Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
879 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới BANCO BHD

Remesas Dominicanas là d?ch v? chuy?n ti?n do Banco BHD SA t?o ra Khi b?n ch?n h? làm nhà cung c?p rút ti?n m?t ua thích, ngu?i nh?n c?a b?n có th? yêu c?u ti?n du?c tr? t?i hon 40 chi nhánh c?a mình và t?i hon 70 chi nhánh Banco BHD C?ng hòa Dominican Do nhi?u d?a di?m c?a co quan, các d?i tác c?a Sharemoney v?i Remesas Dominicanas th?c hi?n chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n C?ng hòa Dominican m?t cách nhanh chóng và an toàn v?i s? ti?n l?i tuy?t d?i du?c cung c?p cho b?n Ch?n Remesas Dominicanas ngay hôm nay khi b?n mu?n g?i ti?n tr?c tuy?n thông qua phuong th?c giao hàng nh?n ti?n m?t c?a C?ng hòa Dominican!

Trang web chinh thức: https://www.bhdleon.com.do/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác