Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
212 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới LA POSTE DU TOGO

Vi?c t? ch?c v?n chuy?n thu t? ? Togo tr? l?i th?i di?m d?t nu?c còn n?m du?i s? b?o h? c?a Ð?c t? nam 1883, theo quy?t d?nh c?a Th? tu?ng Ð?c Bismarck.M?t d?ch v? hàng ngày dã liên k?t co quan buu chính d?u tiên ? Anecho (Togo) và Grand-Popo (Dahomey) v?i m?t van phòng trung gian ? Agoué; sau dó d?n Dénou (B? bi?n vàng). Con tem d?u tiên du?c phát hành b?i ngu?i dang bài Togolese có t? nam 1887. Ðó là con tem 10 pfennig du?c in ? Ð?c.

Trang web chinh thức: https://www.laposte.tg/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác