ROBINSON’S SAVINGS BANK

Khi ngu?i Philippines c?n d?u tu, qu?n lý ti?n m?t, cho vay, ngân hàng internet, d?ch v? chuy?n ti?n, v.v., h? chuy?n sang Ngân hàng ti?t ki?m Robinson. Ngân hàng Robinson là m?t công ty thu?c s? h?u c?a JG Summit Group, du?c thành l?p vào nam 1997. V?i t?m nhìn v?ng ch?c trong vi?c c?i thi?n cu?c s?ng c?a t?t c? ngu?i dân Philippines, ngân hàng hi?n d?i gi? dây có th? ph?c v? công chúng v?i nhi?u s?n ph?m ngân hàng và d?ch v? tài chính. Tr?i r?ng kh?p d?t nu?c, khách hàng có th? d? dàng truy c?p các d?ch v? ngân hàng hàng d?u c?a h? m?t cách d? dàng. N?u b?n c?n g?i ti?n d?n Ngân hàng Ti?t ki?m c?a Robinson, Sharemoney giúp quá trình này nhanh chóng và d? dàng hon cho b?n. , chúng tôi cung c?p m?t trong nh?ng t? giá h?i doái USD sang PHP t?t nh?t trên th? tru?ng.

Trang web chinh thức: https://www.robinsonsbank.com.ph/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ROBINSON’S SAVINGS BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ROBINSON’S SAVINGS BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury