Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
952 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới ALLIED BANK

Ngân hàng Ð?ng minh Pakistan ban d?u du?c g?i là Ngân hàng Australasia tru?c khi Pakistan giành du?c d?c l?p vào ngày 14 tháng 8 nam 1947. Ngân hàng này l?n d?u tiên có tr? s? t?i th? dô c?a bang Punjab - Lahore. Nam 2005, ngân hàng du?c d?i tên thành Allied Bank Limited do chuy?n quy?n s? h?u thành m?t t?p doàn bao g?m T?p doàn Ibrahim. Allied Bank Limited dã ho?t d?ng du?c g?n 8 th?p k?. K? t? khi thành l?p, công ty dã xây d?ng m?t m?ng lu?i ngân hàng và ATM r?ng kh?p nghia là, có hon 1.250 ngu?i trong s? h?. Ngân hàng cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? tài chính d?a trên công ngh? cho các khách hàng da d?ng c?a mình. Chúng tôi vui m?ng thông báo r?ng bây gi? b?n có th? g?i ti?n ki?m ti?n tr?c tuy?n t?i Allied Bank qua Sharemoney m?t cách nhanh chóng, r? và an toàn.

Trang web chinh thức: https://www.abl.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác