STANDARD CHARTERED BANK

Là m?t ngân hàng qu?c t?, Ngân hàng Standard Chartered có l?ch s? lâu d?i trong linh v?c ngân hàng Nigeria t? nam 1965. Có tr? s? t?i Vuong qu?c Anh, Ngân hàng Standard Chartered dã thành l?p m?t ngân hàng thu?c s? h?u toàn b? t?i Nigeria vào nam 1999. Ngày nay, ngân hàng thuong m?i này D?ch v? d?y d? có hon 35 chi nhánh t?i các khu v?c tr?ng di?m nhu Port Harcourt, Lagos và Abuja cung nhu hàng tram máy ATM ? nh?ng khu v?c này. M?t tr? s? hi?n d?i cung du?c xây d?ng vào nam 2014 d? h? tr? s? phát tri?n c?a các ho?t d?ng t?i Ngân hàng Standard Chartered trong nu?c. Khi b?n s? d?ng d?ch v? chuy?n ti?n c?a Sharemoney d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n d?n Ngân hàng Standard Chartered ? Nigeria, b?n có th? mong mu?n ti?t ki?m ti?n và ti?t ki?m th?i gian. G?i ti?n t? Hoa K? qua Sharemoney và t?n hu?ng t? giá h?i doái tuy?t v?i ngay bây gi?!

Trang web chinh thức: https://www.sc.com/ng/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới STANDARD CHARTERED BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STANDARD CHARTERED BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury