CITIBANK NIGERIA LIMITED

Là m?t công ty con c?a Citigroup Inc., Citibank Nigeria Limited ngày nay là m?t trong nh?ng t? ch?c ngân hàng du?c công nh?n nh?t trong c? nu?c. Ngân hàng uy tín này dã m? c?a t? nam 1984 và dã cam k?t cho d?n ngày hôm nay cung c?p các gi?i pháp tài chính sáng t?o nh?t cho linh v?c ngân hàng cho nhi?u khách hàng Có tr? s? t?i Ð?o Victoria, Lagos, ngân hàng này r?t tin tu?ng vào m?t lo?t các gi?i pháp ngân hàng, bao g?m c? ki?u h?i. N?u b?n mu?n g?i ti?n tr?c tuy?n d?n Nigeria b?ng cách chuy?n kho?n vào tài kho?n ngân hàng Citibank Nigeria, b?n s? th?y an toàn và giá c? ph?i chang d? th?c hi?n qua Sharemoney. G?i ti?n t? Hoa K? d?n Nigeria ngay hôm nay qua Ti?n g?i ngân hàng Citibank ngay bây gi?!

Trang web chinh thức: https://www.citigroup.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới CITIBANK NIGERIA LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới CITIBANK NIGERIA LIMITED ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury