Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng

Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền để gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng sau trong Nepal để gửi tiền ngân hàng.

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác