Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
318 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới CHEDRAHUI

Chedraui là m?t siêu th? Mexico. Tính d?n ngày 31 tháng 3 nam 2016, chúng tôi có 224 chi nhánh ? Mexico, bao g?m 168 Chedraui Store và 56 Super Chedraui, trong dó, có 12 C?a hàng Chedraui và 3 C?a hàng Super Chedraui ? d?nh d?ng Ch?n. Hoa K? và d?c bi?t hon ? các bang California, Nevada và Arizona, chúng tôi di?u hành m?t m?ng lu?i g?m 55 siêu th? du?i thuong hi?u El Súper.

Trang web chinh thức: https://www.chedraui.com.mx/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác