Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (10)

Chuyển tiền tới BDU (WARI)

M?t ngân hàng thuong m?i, BDU-CI cung là m?t ngân hàng công dân kiên quy?t cam k?t tài tr? cho n?n kinh t? c?a B? Bi?n Ngà là uu tiên hàng d?u và c?a các qu?c gia khác thu?c Liên minh kinh t? và ti?n t? Tây Phi (UEMOA). Ð? k?t thúc này, nó can thi?p vào tài chính c?a khu v?c tu nhân và công c?ng và ? c?p d? c?a t?t c? các linh v?c ho?t d?ng trong n?n kinh t?. BDU-CI h? tr? Bang Côte d''voire trong vi?c tài tr? cho các d? án phát tri?n c?a mình, thông qua vi?c dang ký trái phi?u kho b?c c? trên th? tru?ng thanh toán di?n t? và trên th? tru?ng tài chính c?a WAMU.

Trang web chinh thức: https://bduci.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác