Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng
Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (132)

Chuyển tiền tới ELEKTRA - BANCO AZTECA

Banco Azteca có ngu?n g?c t? Mexico và m? r?ng các d?ch v? tài chính c?a mình d?n Honduras nam 2007 v?i m?c dích ph?c v? khu v?c kinh t? xã h?i. Elektra có m?t nhóm khách hàng 18 tri?u v?i hon 4.000 chi nhánh. Banco Azteca cung c?p d?ch v? chuy?n nhu?ng. các qu? liên k?t v?i Elektra, dó là lý do Sharemoney ch?n nó là m?t trong nh?ng nhà cung c?p rút ti?n m?t ? Honduras. Khi b?n g?i ti?n tr?c tuy?n t? Hoa K? d?n Honduras, ngu?i nh?n c?a b?n s? có th? d? dàng l?y nó t? m?t trong các chi nhánh Elektra - Banco Azteca, tùy thu?c vào tình hu?ng g?n nh?t v?i anh ?y Chuy?n ti?n ngay hôm nay ? Honduras và ch?n Elektra - Banco Azteca làm d?a di?m rút ti?n m?t c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.bancoazteca.com.hn/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác