UNIBANK

Unibank ngày nay dã tr? thành "Ngân hàng hàng d?u Haiti", công ty d?n d?u v? v?n, l?i nhu?n, khách hàng, ti?n g?i ti?t ki?m, ti?n g?i c?a t?nh và ho?t d?ng qu?c t?. Unibank, m?t ngân hàng thuong m?i du?c khánh thành vào tháng 7 nam 1993, thu?c v? g?n 391 c? dông Haiti: các nhà công nghi?p, thuong nhân, chuyên gia và nhà d?u tu n?i ti?ng trong c?ng d?ng. Unibank là thành viên c?a m?t nhóm cung c?p các d?ch v? tài chính da d?ng, T?p doàn tài chính qu?c gia (GFN®).

Trang web chinh thức: https://www.unibankhaiti.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới UNIBANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNIBANK ở Haiti

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury