SCOTIABANK

Scotiabank là m?t ngân hàng hàng d?u ? Canada và là nhà cung c?p d?ch v? tài chính hàng d?u ? Châu M?. Chúng tôi ? dây cho m?i tuong lai. Chúng tôi giúp khách hàng, gia dình và c?ng d?ng c?a h? d?t du?c thành công thông qua nhi?u l?i khuyên, s?n ph?m và d?ch v?, bao g?m ngân hàng cá nhân và thuong m?i, qu?n lý tài s?n và ngân hàng tu nhân, ngân hàng doanh nghi?p và d?u tu và th? tru?ng v?n.

Trang web chinh thức: https://www.scotiabank.com/global/en/global-site.html

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới SCOTIABANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới SCOTIABANK ở Haiti

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury