Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (177)

Chuyển tiền tới ELEKTRA - BANCO AZTECA

Ðu?c thành l?p vào nam 2002, Banco Azteca may m?n du?c hu?ng l?i t? m?t l?i th? l?n b?i vì Grupo Elektra dã có s?n hon nam th?p k? kinh nghi?m ho?t d?ng trong linh v?c tài chính c?a Guatemala. K? t? khi thành l?p, Banco Azteca dã có kinh nghi?m m?nh m? Nó có th? x? lý hon 7 tri?u giao d?ch hàng tu?n và cung ph?c v? hon 15 tri?u khách hàng ? g?n 1.500 chi nhánh khác nhau. Là m?t ngân hàng hi?n d?i, Banco Azteca s? d?ng co s? h? t?ng công ngh? t? phát tri?n và l M?t trong nh?ng ngân hàng tinh vi nh?t. Khi ngân hàng liên t?c m? r?ng ph?m vi d?ch v? và hi?n dã m? các di?m thu ti?n d? chuy?n ti?n qu?c t?, Sharemoney vui m?ng thông báo r?ng Banco Azteca hi?n là m?t trong nh?ng nhà cung c?p các di?m rút ti?n m?t ? Guatemala!

Trang web chinh thức: https://www.elektra.com.gt/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác