Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
1.820 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới BANCO G&T CONTINENTAL S.A.

Ho?t d?ng nhu m?t công ty con c?a Grupo Financiero G & T Continental, G & T Continental, SA là m?t t? ch?c tài chính có uy tín t?i Guatemala. Thành l?p nam 2000, G & T Continental cung c?p tài kho?n ti?t ki?m, tài tr? tín d?ng vi mô, th? tín d?ng, d?ch v? ngân hàng ti?n g?i, v.v ... Khách hàng c?a G & T Continental cung có th? ki?m và thu ti?n qua chuy?n kho?n qua nhi?u kênh, dó là lý do Sharemoney ch?n G & T Continental là m?t trong nh?ng di?m rút ti?n m?t t?t nh?t c?a chúng tôi t?i Ngoài vi?c s? d?ng G & T Continental cho ngân hàng thuong m?i, gi? dây b?n có th? t?n d?ng kh? nang thanh toán c?a h?. G?i ti?n tr?c tuy?n d?n Guatemala ngay hôm nay và ch?n di?m rút ti?n m?t G & T Continental cho d? dàng b? suu t?p c?a ngu?i nh?n c?a b?n!

Trang web chinh thức: https://www.gtc.com.gt/

Các đối tác lớn khác

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác