BANCO INDUSTRIAL

Thành l?p vào nam 1968, Banco Industrial, SA là m?t ngân hàng hi?n d?i dáp ?ng nhi?u nhu c?u ngân hàng cá nhân và thuong m?i. Banco Industrial cung c?p m?t lo?t các s?n ph?m và d?ch v? ngân hàng tài chính h?ng nh?t, bao g?m chuy?n ti?n, tài chính d? án và nhi?u hon n?a ? Guatemala, và ngân hàng có m?t m?ng lu?i r?ng l?n v?i hon 200 chi nhánh, hon 1.000 di?m d?ch v? và hon 300 ATM. ti?n tr?c tuy?n t?i Banco Industrial, b?n có s? l?a ch?n dúng d?n khi ch?n Sharemoney. T? t? giá h?i doái thu?n l?i d?n phí chuy?n kho?n th?p, tr?i nghi?m c?a b?n v?i chúng tôi s? luôn tích c?c.

Trang web chinh thức: https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/inicio

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO INDUSTRIAL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO INDUSTRIAL ở Guatemala

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury