G&T CONTINENTAL

Ðu?c thành l?p vào nam 2000, Corporaci ?? & T Continental, SA là m?t t? ch?c tài chính hi?n d?i có tr? s? t?i Thành ph? Guatemala, Guatemala. Trong nhi?u nam, G & T Continental là d?i tác tin c?y c?a nhi?u ngu?i Guatemala c?n d?ch v? tài chính ngân hàng nhu nhu tài kho?n ti?t ki?m, tài chính tín d?ng vi mô, ch?ng ch? ti?n g?i, th? tín d?ng, ... G & T Continental cung dang m? r?ng d?ch v? c?a mình cho các doanh nghi?p yêu c?u d?ch v? và d?ch v? h? tr? luong huu Ngu?i Guatemala hi?n dang làm vi?c t?i Hoa K? dã ch?n Sharemoney d? dua ti?n ki?m du?c cho nh?ng ngu?i thân yêu c?a h?. C?ng thông tin tr?c tuy?n c?a chúng tôi giúp g?i ti?n cho G & T Continental r?t d? dàng và t?t c? nh?ng gì b?n c?n làm là có vài phút

Trang web chinh thức: https://www.gtc.com.gt/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới G&T CONTINENTAL

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới G&T CONTINENTAL ở Guatemala

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury