Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (136)

Chuyển tiền tới FEDECREDITO

Fedecredito có m?t khung liên k?t Bancos de los Trabajadores và Cajas De Credito, cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính, bao g?m c? ki?u h?i. Vi?c thành l?p hi?p h?i tín d?ng này ? El Salvador b?t d?u t? nam 1938, v?i vi?c th?c hi?n c?a chuong trình Fedecredito vào cu?i nh?ng nam 1950. Các công doàn tín d?ng dã cùng nhau ch?ng l?i nghèo dói trong nu?c do trung gian tài chính kém. D?ch v? chuy?n ti?n Sharemoney cung c?p cho b?n l?a ch?n t?t nh?t d? g?i G?i ti?n an toàn cho nh?ng ngu?i thân yêu c?a b?n ? El Salvador b?ng phuong th?c giao ti?n m?t c?a chúng tôi B?ng cách ch?n Fedecredito làm d?a di?m rút ti?n m?t ua thích c?a b?n, ngu?i nh?n c?a b?n s? g?p khó khan trong vi?c l?y l?i ti?n dã giao.

Trang web chinh thức: https://www.fedecredito.com.sv/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác