BANCOLOMBIA

Chúng tôi dã chính th?c h?p tác v?i Bancolombia SA d? c?i thi?n d?ch v? chuy?n ti?n t? Hoa K? sang Colombia. Bancolombia du?c thành l?p vào nam 1998 và là ngân hàng l?n nh?t ? Colombia. Ngân hàng hi?n d?i cung c?p d?ch v? tài chính toàn di?n và ngoài vi?c thanh toán và thu ti?n chi?t kh?u, Bancolombia SA còn chuyên v? ngo?i thuong, th? ch?p, ngân qu?, ngân hàng chính ph?, k? ho?ch huu trí và nhi?u hon n?a. Ngo?i l? ph?c v? khách hàng c?a mình thông qua 1.090 chi nhánh. V?i r?t nhi?u chi nhánh có v? trí chi?n lu?c trên c? nu?c, b?n có th? ch?c ch?n r?ng ngu?i nh?n c?a b?n có th? d? dàng tìm th?y m?t di?m ti?n m?t Bancolombia g?n h? nh?t. ti?n d?n Colombia ngày hôm nay và t?n d?ng nh?ng gì nhà cung c?p d?ch v? nh?n ti?n m?t này cung c?p!

Trang web chinh thức: https://www.grupobancolombia.com/personas

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCOLOMBIA

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCOLOMBIA ở Colombia

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury