Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (12)

Chuyển tiền tới WARI NETWORK

Sinh ra ? trung tâm châu Phi, Wari Senegal là m?t công ty toàn c?u cung c?p m?t lo?t các d?ch v? tài chính và thuong m?i d?c bi?t. Các linh v?c chuyên môn c?a h? bao g?m chuy?n ti?n qu?c t?, chuy?n ti?n qu?c gia, thanh toán hóa don, n?p ti?n vào th?i gian phát sóng, d?ch v? tín d?ng, gi?i ngân, v.v ... Ngày nay, Wari du?c d?i di?n v?t lý t?i hon 60 qu?c gia, n?n t?ng c?a h? k?t n?i v?i hàng tram ngân hàng và t? ch?c tài chính trên toàn th? gi?i. N?u b?n dang s? d?ng Sharemoney d? chuy?n ti?n tr?c tuy?n sang Wari Senegal, b?n s? hài lòng r?ng quy trình này nhanh chóng, r? và d? dàng Các di?m rút ti?n m?t ph? bi?n c?a Wari Senegal bao g?m Wari - Amady Ounare, Wari - Camberene, Wari - Dalifort, Wari - Darou Mousty, Wari - Gamadji Sare, Wari - Keur Madiabel, Wari - Medina Wandifa, v.v.

Trang web chinh thức: https://www.wari.com/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác