Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy (12)

Chuyển tiền tới FBN BANK (WARI)

FBNBank Senegal SA là công ty con c?a T?p doàn Ngân hàng Th? nh?t Nigeria. Ngân hàng d?u tiên c?a Nigeria du?c thành l?p vào nam 1894 và du?c coi là t?p doàn d?ch v? tài chính hàng d?u ? châu Phi c?n Sahara, v?i danh ti?ng khét ti?ng v? s? nang d?ng, dáng tin c?y và qu?n tr? doanh nghi?p v?ng ch?c. T?m nhìn c?a FBNBank Senegal SA là tr? thành m?t nhà lãnh d?o và là m?t Ngân hàng Senegal h?ng nh?t. Nhi?m v? c?a chúng tôi là t?i da hóa giá tr? c? dông thông qua tang tru?ng b?n v?ng, d?i m?i và d?ch v? khách hàng ch?t lu?ng. FBNBank Senegal SA ho?t d?ng thông qua 03 Co quan d?t t?i Dakar (Ngor-Almadies, Boulevard de la République và VDN-Mermoz) và s? s?m có m?t ? vùng ngo?i ô Dakar và trong Khu v?c.

Trang web chinh thức: https://www.fbnbanksenegal.com/corporate-home/

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác