ZENITH BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1990, Zenith Bank International là ngân hàng thuong m?i l?n th? 6 trên l?c d?a châu Phi. Nó ph?c v? hon m?t tri?u khách hàng b?ng cách cung c?p các s?n ph?m ngân hàng và d?ch v? tài chính d?c bi?t, bao g?m tài kho?n ti?t ki?m, d?u tu ti?n g?i d?ch v?, d?ch v? qu?n lý qu?, chuy?n ti?n t?i nhà, chuy?n ti?n, ngân hàng internet và hon th? n?a. K? t? khi thành l?p, nó dã phát tri?n thiên van t?i 500 chi nhánh. T?i Sharemoney, b?n có th? chuy?n ti?n Ti?n an toàn và nhanh chóng cho Zenith Bank International. Quá trình chuy?n ti?n c?a chúng tôi không ch? d? dàng, mà b?n có th? mong d?i nh?ng l?i ích tuy?t v?i nhu ti?t ki?m thêm v?i các giao d?ch chuy?n kho?n c?a b?n khi chúng tôi cung c?p m?t có t? giá h?i doái t?t nh?t trên th? tru?ng. G?i ti?n tr?c tuy?n t? Hoa K? d?n Nigeria v?i chúng tôi ngay hôm nay!

Trang web chinh thức: https://www.zenithbank.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ZENITH BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ZENITH BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury