STERLING BANK

Ðu?c thành l?p vào nam 1960, Sterling Bank Plc ban d?u du?c g?i là Ngân hàng NAL. Là m?t t? ch?c ngân hàng có uy tín t?i Nigeria, danh m?c d?ch v? da d?ng c?a ngân hàng bao g?m d?ch v? tu v?n d?u tu ch?t lu?ng, tài chính ti?t ki?m, cho vay, d?ch v? kinh doanh, v.v ... Ngày nay, ngân hàng ho?t d?ng g?n 200 chi nhánh, có hon 3.500 thi?t b? d?u cu?i di?m bán hàng và có g?n 850 máy ATM t?i Nigeria. Ti?n tr?c tuy?n t?i Sterling Bank? D?ch v? thanh toán tr?c tuy?n c?a Sharemoney giúp chuy?n ti?n tr?c tuy?n sang Sterling Bank Plc an toàn, d? dàng và giá c? ph?i chang. Chúng tôi cung c?p t? giá h?i doái tuy?t v?i và m?t trong các kho?n phí chuy?n ti?n r? nh?t trên th? tru?ng. G?i ti?n d? dàng d?n Nigeria t? M? ngay hôm nay d? t?n d?ng nh?ng l?i ích này!

Trang web chinh thức: https://sterling.ng/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Các ngân hàng lớn khác

Cách gửi tới STERLING BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới STERLING BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury